GRØNN KONKURRANSEKRAFT I NORDLAND

For næringslivet er grønn konkurransekraft evnen til å konkurrere i en tid hvor sterkere virkemidler tas i bruk i klima- og miljøpolitikken og den teknologiske utviklingen skjer raskt. I tillegg til ambisiøse klimamål er FNs bærekraftsmål overordnede rammebetingelser for hvordan vi utvikler lokalsamfunn og næringslivet fremover.

Men premissene for grønn konkurransekraft i by, distrikt og ulike regioner er vel ikke nødvendigvis de samme?

 

Lofotrådet har sammen med Narvik kommune, SINTEF og By- og regionforskningsinstituttet NIBR satt grønn konkurransekraft i Nordland under lupen. Spørsmål vi stiller er:

  • Hva innebærer grønn konkurransekraft i vår region, for næringslivet og for kommunene?
  • Hvordan kan vi se sammenhengene mellom satsing på grønn vekst i distriktskommuner i Nordland og gevinstene av dette?
  • Er det også kommunenes evne til å utvikle og tiltrekke seg kompetanse som trengs for at næringslivet skal evne å konkurrere under nye betingelser og i raskt endrede grønne markeder?

 

Ved dette framtidsverkstedet inviteres du til kunnskapsdeling, inspirasjon, refleksjon og til å dele din mening om bærekraftig befolkningsutvikling, grønn konkurransekraft, og hvordan se sammenhenger og ringvirkninger av en regional offensiv satsing på grønn omstilling.

 

Vi tar dine innspill med oss videre i arbeidet med å utvikle helhetlige indikatorer for grønn konkurransekraft og vekst i distriktskommuner; et viktig måle- og styringsverktøy for Lofoten De Grønne Øyene 2030.

 

Framtidsverkstedet skal gjennomføres onsdag 23. februar kl. 13:45 har en varighet på 3 timer, og ledes av forskergruppa i forprosjektet «Grønn konkurransekraft i Nordland»:

Marianne Tønnessen, Forsker I, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Heidi Bergsli, Forsker II, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Maren Jeremiassen, Master of Science, SINTEF Community

Christine Hung, Forsker, SINTEF Community

Marianne Tønnessen
Heidi Bergsli
Maren Jeremiassen
Christine Hung